Safiro Nutrition Sp. z o. o. Sp. k.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

         I. Administratorem Państwa  danych osobowych jest  Safiro Nutrition Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą Wola Dalsza 369, 37-100 Łańcut

W sprawach ochrony swoich danych osobowych, a także realizacji przysługujących Pani/Panu praw  istnieje możliwość kontaktu   przez adres e-mail: rodo@safironutrition.com lub adres do korespondencji: Safiro Nutrition Sp. z o. o. Sp. k. , Wola Dalsza 369, 37-100 Łańcut

        

         II. Cele i podstawy przetwarzania

 Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) podejmowania działań zmierzających do  nawiązania współpracy, realizacji świadczeń wynikających z zawarcia umowy  z Safiro Nutrition Sp. z o. o. Sp. k. (art 6 ust.1 lit. b RODO);

b) wystawiania faktur i przyjmowania płatności będących  realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art 6 lit. c RODO);

c) obrony przed ewentualnymi roszczeniami i windykacja roszczeń, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Safiro Nutrition Sp. z o. o. Sp. k.  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) obsługa reklamacji  (wypełnienie obowiązku prawnego art 6 ust 1 lit. c);

d) wypełnienia obowiązków wynikających min. z  prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości ciążących na Administratorze  w zakresie przechowywania dokumentacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

e) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – w celu wskazanym w treści udzielonej zgody, a podstawę prawną przetwarzania stanowi udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

f) w sprawach  związanych z zatrudnieniem  dane wskazane w przepisach prawa pracy (art 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r z póź. zm. i przepisach wykonawczych do tej ustawy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art 6 ust 1 lit. b RODO).

Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne w zakresie realizacji w/w celów.

        

         III. Odbiorcy danych

Safiro Nutrition Sp. z o. o. Sp. k.  będzie przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora min. firmom prawniczym, informatycznym, windykacyjnym, zakładom ubezpieczeniowym,  inwestorom,  podwykonawcom,  zamawiającym. Ponadto Safiro Nutrition  Sp. z o. o. Sp. k.  będzie udostępniać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

 

         IV. Przekazywanie danych do państw trzecich

Pani/Pana   dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

        

         V. Okres przetwarzania  danych

Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą do momentu realizacji celu, w którym zostały pozyskane  (okres trwania umowy a następnie okres wynikający z innych przepisów prawa min. ustawy o rachunkowości czy prawa podatkowego) lub do czasu wniesienia przez Państwa  sprzeciwu.

        

         VI. Prawa osób, których dane dotyczą

 Posiada Pani/Pan prawo do:

•  dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

•  sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

•  żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

•  żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

•  przenoszenia dostarczonych danych ( jeżeli przysługuje ono na podstawie art 20 RODO);

•  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO. W przypadku skorzystania  z prawa sprzeciwu – zaprzestaniemy przetwarzania  Państwa  danych w tym celu;

•  wniesienia skargi do organu nadzorczego ( tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, Warszawa).

 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale  konsekwencją niepodania jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

 

VII. Informacje dodatkowe

 Safiro Nutrition  Sp. z o. o. Sp. k. nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Państwa prawa.

       

        VIII. Bezpieczeństwo danych

 Safiro Nutrition  Sp. z o. o. Sp. k. zapewnia, że stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych przed ich wyjawieniem i nieupoważnionym wykorzystaniem.