Polityka jakości

Spółka Safiro Nutrition Sp. z o.o. Sp.k. zajmuje się produkcją i sprzedażą tauryny o wysokim stopniu czystości.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych specjalistów oraz zastosowaniu innowacyjnej technologii produkcyjnej oferujemy produkt najwyższej jakości.

Naszym nadrzędnym celem jest utrzymywanie wysokiej jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobu, a dzięki temu zadowolenia klientów, w zmieniającym się otoczeniu gospodarczo-prawnym.

Powyższy cel realizujemy poprzez:

  • wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności i Pasz zgodnego z wymogami HACCP, standardu IFS Food, FAMI-QS oraz normy ISO 22000,
  • monitorowanie wdrożonych Systemów Zarządzania Jakością oraz stałe ich doskonalenie poprzez regularne Przeglądy Zarządzania,
  • przestrzeganie wymagań prawnych,
  • podnoszenie kwalifikacji kadry kierowniczej i pracowników poprzez regularne szkolenia,
  • monitorowanie potrzeb klientów,
  • zapewnienie zasobów dla jakości i bezpieczeństwa żywności i pasz poprzez rozwój techniczny, podnoszenie świadomości pracowników oraz zarządzanie ryzykiem,
  • odpowiedzialność pracowników za BHP, bezpieczeństwo żywności i pasz, warunki zatrudnienia oraz ochronę środowiska naturalnego,
  • promowanie zasad etyki w przedsiębiorstwie,
  • skuteczną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną dotyczącą zagadnień bezpieczeństwa żywności i pasz, poprzez systematyczne spotkania zespołu ds. HACCP,
  • promowanie kultury bezpieczeństwa żywności wśród personelu.

 

Postępujemy w sposób etyczny i odpowiedzialny wobec wszystkich społeczności, na których mamy wpływ poprzez swoją działalność. Szczególną uwagę zwracamy na relację z pracownikami oraz partnerami biznesowymi.

Pracownikom gwarantujemy wszelkie niezbywalne prawa, które im przysługują. Wszystkim pracownikom zapewniamy równe szanse rozwoju i kariery zawodowej, podnosimy ich kwalifikacje zawodowe poprzez regularne szkolenia oraz kursy.

Naszym odbiorcom zapewniamy w pełni bezpieczny produkt, produkowany zgodnie z przepisami prawa i o jakości co najmniej zgodnej z wymaganiami stawianymi przez prawo, oraz rzetelną i przejrzystą informacje o nim. Prowadzimy stały nadzór nad jakością wyrobu poprzez monitorowanie go na każdym etapie – począwszy od zakupu surowców poprzez produkcję, magazynowanie, dystrybucję oraz sprzedaż. Zobowiązujemy się również do podejmowania wszelkich niezbędnych działań w celu zapobiegania oszustwom i fałszerstwom produktowym.

Polityka Jakości obowiązuje wszystkich pracowników niezależnie od zajmowanego stanowiska oraz pełnionych funkcji. Nasze prężne działania w obszarze Polityki Bezpieczeństwa Żywności i Pasz mają dla nas fundamentalne znaczenie w kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy.